Entegre Politikamız

CPS Ailesi Olarak ;

           

  • Müşteri ihtiyaç ve beklentilerine karşı duyarlı olmak, bu felsefede ulusal ve uluslararası pazarda müşteri memnuniyetini sağlamak,
  • Hizmetimizin markalaşmasında kalite, kalitede sürekliliği vazgeçilmez kılarak müşteri memnuniyetini her zaman en üst seviyede tutmak,
  • Yönetim stratejimiz çerçevesinde ekip olarak hedeflere ulaşmanın sorumluluğunu taşımak,
  • Tedarikçilerimizi sürekli gelişim ve iyileştirme bilinci ile eğitmek,
  • Ulusal ve Uluslararası yasal düzenlemelere, Çevre ve İSG ile ilgili kanun, mevzuat ve diğer yükümlülüklere yerine getirmek,
  • Entegre Yönetim Sistemimizin sürekli gelişimi ve sürdürülebilirliği için çalışanların, Çalışan Temsilcilerinin katılımını sağlamak, çalışanlarla istişarelerde bulunmak,
  • Faaliyetlerinden kaynaklanabilecek iş ve çevre kazalarının azaltılması hususunda ilgili önlemleri almak,
  • İş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak,
  • Çalışanların, Alt Yüklenicilerin, Ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan Şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için ISG mevzuatlarına ve diğer tüm gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almak,
  • Kaynakları en az tüketerek çevresel etkileri en aza indirmeyi amaçlamak,
  • Faaliyetleri esnasında ortaya çıkan ve çıkması muhtemel atıkların uygun bertarafı ile kirliliğin önlenmesini amaçlarken, çevre bilincinin geliştirilmesi için yapılan çalışmalara katılmak,
  • Başarıya ulaşmak ve sürekli gelişmek için çalışanlarını Kalite, Bilgi Güvenliği, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği konularında eğitmek, yetkinliklerini arttırmak, bilinçlendirmek ve gözetmek ve gerektiğinde kaynak ayırmak,
  • Bilgi varlıklarımızı ve bunlara yönelik riskleri tanımlamak ve yönetmek,
  • Yasal mevzuat ve sözleşmeler ile ilgili şartlara uymak,
  • Kurulu sistemimizi sürekli iyileştirmek için yenilikleri takip eder mümkün olanları sistemimize entegre etmek,
  • Şirketimizin ve etkileşim halinde bulunduğumuz paydaşlarımızın bilgi güvenliğini korumak amacıyla kaynaklarımızı etkin kullanarak gerekli çalışmaları yapacağımızı taahhüt etmek,
  • Bilgi sistemlerinde paylaşılmakta olan her türlü verinin güvenliğini sağlamak,
  • İş devamlılığını sağlamak ve güvenlik ihlalinden kaynaklanabilecek kanuni riskleri en aza indirmek,
  • Kurumun itibarını ve yatırımlarını korumak,
  • Çalışanlarımızın tam katılım ve desteği ile mevcut enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak, etkin enerji kullanımını konfordan ve operasyonlardan ödün vermeden sağlamayı ve “Sürdürülebilir Kalkınma” yaklaşımına paralel olarak enerji performanslarını sürekli geliştirmek,
  • Enerji yönetim sistemini, kurumsal yönetim uygulamalarına entegre ederek uygulamayı, sürekli olarak gözden geçirmek ve iyileştirmek,
  • Enerjinin dağıtım ve tüketim aşamalarında enerji verimliliğinin arttırılması ve sürdürülebilir kılınması için her türlü bilgi ve kaynaktan yararlanmayı, yeni teknolojileri takip etmeyi ve alternatif enerji kaynaklarını araştırmak,
  • Enerji, ürün, ekipman ve servislerin satın alınmasından ve enerji performansının iyileştirilmesi amacı ile tasarım konularında, enerji verimliliğine uygun seçimlerin yapılmasını güvence altına almak,
  • Entegre Yönetim Sistemimizin etkinliğinin sürekli artmasını ilke edindik ve bunu politikamız olarak sizlerle paylaşmaktayız.

 

Özgür YURTGAN
Genel Müdür